Legalna Praca – Jak zatrudnić Ukraińca

Co raz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdzie brakuje nam siły roboczej. Co ciekawe, nie brakuje samych rąk do pracy, ponieważ zgłaszają się do nas sąsiedzi zza wschodniej granicy. Czy możemy ich legalnie zatrudnić?

Zacznę od odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie. Tak, możemy zatrudnić ukraińca i nie jest to wcale trudne. Żeby nie być gołosłownym odniosę się do komunikaty UDSC (Urząd do spraw Cudzozioemców):

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli:

 •  przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo
 •  posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, jeśli przebywa na podstawie:

 • wizy wydanej w celu turystycznym, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Warto zatem tylko upewnić się, że osoba, którą chcemy zatrudnić nie podlega wykluczeniu. W tym celu polecam sprawdzenie wizy tej osoby, by ustalić „Cel Wydania”. Zazwyczaj to będzie dwucyfrowy numer w dolnej części wizy.

Żeby rozszyfrować cel wydania wizy, należy zwrócić się do §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (z dn. 5 maja 2014r, w sprawie wiz dla cudzoziemców), gdzie znajduje się lista tych kodów.

Jeśli cel wydania nie znajduje się na liście wykluczonych, czyli:

 • „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

 • „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

 • „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

 • „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobo- wiązania międzynarodowe;

To cudzoziemiec przebywa legalnie w Polsce i nie zabrania mu to pracować. Pozostaje najistotniejsze pytanie, czy musimy dla niego zdobywać pozwolenie na pracę? Wróćmy zatem do komunikatu UDSC:

Do ważnej grupy wyjątków należą również obywatele 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, którzy korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy i przez okres 6 miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy. W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres czasu wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jeśli cudzoziemiec pracował u danego pracodawcy w związku z zarejestrowanym oświadczeniem, pracodawca ten może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę (na tym samym stanowisku) w trybie uproszczonym (bez konieczności uzyskania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy).

Oznacza to nie mniej nie więcej, a to, że możemy zatrudnić osobę z Ukrainy, jeśli wystosujemy odpowiedni oświadczenie do Powiatowego Urzędu Pracy. Co fajniejsze, po tym możemy w sposób uproszczony zatrudnić tego samego cudzoziemca na tym samym stanowisku.

Jedyne, o czym warto pamiętać w tej sprawie – ile czasu do tej pory pracował cudzoziemieć na terytorium RP, ponieważ zgodnie z powyższym nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

2 comments Add yours
 1. Ciekawy artykuł dla pracodawców o zatrudnianiu:
  http://ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/documents/3381498/3666042/Zasady%20Rejestracji%20Cudzoziemców.pdf
  Po krótce należy:
  Na stronie https://www.praca.gov.pl/ wypełnić oświadczenie.
  Po tym go wydrukować w dwóch egzemplarzach i skontaktować się z Urzędem w celu umówienia terminu złożenia pieczęci i podpisu pracownika rejestrującego oświadczenie.

Dodaj komentarz