Легальна праця в Польщі

Ця тема хвилює багатьох осіб з двох сторін кордону. Якщо я приїду до Польщі – чи зможу знайти легальну працю? Я вже є в Польщі, але на кожному інтерв’ю мені дивляться глибоко в очі і просять дзвонити як тільки моя «ситуація з дозволами» покращиться. Чи можна цьому зарадити?

Правда є така – що українці можуть легально працювати в Польщі без якогось спеціального дозволу перших пів року. Проблема лежить в тому, що дуже часто працедавець цього не знає. Тому Ви маєте йому це пояснити, щоб у цьому допомогти публікую подібну до цієї, статтю польською мовою – висилайте її будь ласка вашим роботодавцям.

Починаємо читати, що каже про працю UDSC (Urząd do spraw Cudzoziemców):

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli:

  • przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, jeśli przebywa na podstawie:

  • wizy wydanej w celu turystycznym, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Почнемо від кінця – треба упевнитися, що ви не входити до списку осіб, що не можуть працювати. Слід перевірити свою візу. Скоріше за все в Вас буде Тип візи (Rodzaj Wizy): D, а також в увагах „CEL WYDANIA: XX”. Треба перевірити ціль видання візи, для того віднесусь до Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców) від §2, де є список усіх цілей видання.

Якщо Ваш номер не є:

  • „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
  • „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
  • „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
  • „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobo- wiązania międzynarodowe;

Ви не є виключені!

Далі слід повернутися до UDSC (Urząd do spraw Cudzoziemców), щоб підтвердити, що Вам не є потрібний дозвіл на роботу:

Do ważnej grupy wyjątków należą również obywatele 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, którzy korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy i przez okres 6 miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy. W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres czasu wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jeśli cudzoziemiec pracował u danego pracodawcy w związku z zarejestrowanym oświadczeniem, pracodawca ten może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę (na tym samym stanowisku) w trybie uproszczonym (bez konieczności uzyskania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy).

Тобто Вам треба отримати тільки “pisemne oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy” – тобто Ваш працодавець має дати своє освідчення, що хоче Вас прийняти на роботу, до органу, що зветься Powiatowy Urząd Pracy. Таким чином працедавець може Вас прийняти на роботу, а пізніше в простіший спосіб продовжити договір.

Залишити відповідь